VÁŠ KOŠÍK

Žiadne produkty v košíku.

Podmienky používania

Článok I

Základné pojmy a úvodné ustanovenia

​​​​​Prevádzkovateľ je spoločnosť Ibyx s.r.o., sídlom Ponická 15015/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47885360, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 30256/S, telefónny kontakt: +421 905 014 577, elektronický kontakt: info@easycatering.sk

easycatering.sk je internetový portál, webová alebo mobilná aplikácia,  prostredníctvom ktorej Používatelia môžu objednávať on-line jedlá z ponuky vybraných partnerov, reštaurácií s donáškovou službou zverejnených na tomto portáli.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu easycatering.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Reštaurácii zverejnených na portáli easycatering.sk.

Reštaurácia je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál a iných tovarov zverejnený na portáli easycatering.sk. Zoznam partnerských reštaurácii:

SUBWAY® EUROPA SC, Na Troskách 25, 97401 Banská Bystrica

SUBWAY® OC CENTRAL, Metodova 6, 821 08 Bratislava

SUBWAY®  AUPARK, Námestie Osloboditelov 1, 04001 Košice

Objednávka je zoznam požadovaného jedla alebo tovarov Reštaurácie, ktoré Používateľ odosiela z easycatering.sk do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

Podmienky používania easycatering.sk predstavujú tieto podmienky používania portálu easycatering.sk, ktoré upravujú vzájomného práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa pri využívaní služieb portálu easycatering.sk, webovej ako aj mobilnej aplikácie easycatering.sk.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na easycatering.sk priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Reštauráciami, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy o kúpe jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Reštaurácie prostredníctvom easycatering.sk (ďalej len „Zmluva o kúpe jedla“). Pristúpením Používateľa k Podmienkam používania easycatering.sk dochádza medzi Používateľom a Prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvy o sprostredkovaní, ktorej účelom je umožniť Používateľovi uzatvorenie Zmluvy o kúpe jedla prostredníctvom easycatering.sk (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní služby“). Zmluva o kúpe jedla je uzatváraná medzi Používateľom a Reštauráciou. Pri Reštauráciách, pri ktorých je donáška jedla označená ako „easy kuriér“ donášku jedla Reštaurácie zabezpečuje Prevádzkovateľ prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo externých dodávateľov (ďalej len „Služba easycatering.sk kuriér“). V prípade objednania jedla Reštaurácie cez easycatering.sk, ktoré je doručované prostredníctvom Služby easycatering.sk kuriér dochádza pri objednávke jedla zároveň k uzatvoreniu zmluvy o doručení jedla medzi Prevádzkovateľom a Používateľom (ďalej len „Zmluva o doručení jedla“). O cene Služby easycatering.sk kuriér je Používateľ vždy vopred informovaný a je závislá od požadovanej vzdialenosti doručenia jedla.
 2. Využívanie služieb easycatering.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania easycatering.sk.
 3. easycatering.sk využíva registráciu prostredníctvom web stránky easycatering.sk. Registrácia Používateľa na easycatering.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Reštaurácii zverejnených na easycatering.sk. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou Zmluvu o kúpe jedla, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. V prípade doručenie jedla prostredníctvom Služby easy kuriér potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára Používateľ a Prevádzkovateľ Zmluvu o doručení jedla, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať Používateľovi jedlo objednané od Reštaurácie v čase predpokladaného dodania jedla uvedeného v potvrdení Objednávky a Používateľ sa zaväzuje za dodanie jedla uhradiť Prevádzkovateľovi cenu dodania jedla uvedenú a odsúhlasenú Používateľom v procese Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.
 6. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania easycatering.sk v procese odsúhlasenia Objednávky, zároveň vyjadruje výslovný  súhlas s poskytnutím Služby easycatering.sk kuriér  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o doručení jedla). V zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o doručení jedla.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 18 rokov. Využívanie služieb Reštaurácie, kúpa jedla od Reštaurácie a využívanie služieb easycatering.sk vrátane Služby easycatering.sk kuriér je možné len pre používateľov starších ako 18 rokov.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby easycatering.sk k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam používania easycatering.sk. Používateľ nesmie služby easycatering.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb easycatering.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávky Používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkami používania easycatering.sk, ako aj k ďalším podmienkam on-line objednávania z ponuky jedál Reštaurácií.
 7. Uzatvorením Zmluvy o kúpe jedla vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané jedlo a prevziať doručované jedlo. Uzatvorením Zmluvy o doručení jedla vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi za Službu easycatering.sk kuriér.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady Služby easycatering.sk kuriér

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby easycatering.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb easycatering.sk, ani za spôsob akým služby easycatering.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb easycatering.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb easycatering.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb easycatering.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ easycatering.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na easycatering.sk.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Reštaurácii a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na easycatering.sk.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť easycatering.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť easycatering.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na easycatering.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou easycatering.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy o kúpe jedla vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy o kúpe jedla Používateľovi a príslušnej Reštaurácii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe jedla.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Reštauráciami, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie alebo partnera, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.
 10. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@easycatering.sk. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 11. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (Zmluvy o doručení jedla) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu
 12. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ odoslaním  Objednávky cez easycatering.sk  poskytuje Prevádzkovateľovi údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Prevádzkovateľom na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o sprostredkovaní, Zmluvy o kúpe jedla, prípadne aj Zmluvy o doručení jedla v prípade Služby easycatering.sk kuriér a plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa Používateľ v zásadách spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľa určených pre zákazníkov využívajúcich služby easycatering.sk, dostupných tu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky používania easycatering.sk alebo osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania easycatering.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami používania easycatering.sk spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania easycatering.sk upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Podmienky používania easycatering.sk sa použijú na Objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených Podmienok používania easycatering.sk.
 3. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby easycatering.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na easycatering.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania easycatering.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 25.1.2021